۱۳۸۹ تیر ۲۸, دوشنبه

سایت تک صدا : سخنان قصار

مال و مکنتي ندارم ، تنهاسرمايه من روح شاد من است. هنري ميلر

رسانه تنها مي تواند پژواک نداي مردم باشد نهاينکه به مردم بگويد شما چه بگوييد که خوشايند ما باشد . ارد بزرگ

آنچه مردم رادانشمند مي كند،مطالبي نيست كه ميخوانندبلكه چيزهايي است كه ياد مي گيرند. فرانسيس بيکن

آنكه مي تواند ، انجام مي دهد،آنكه نمي تواندانتقاد مي كند. برنادشاو

يك زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد . سقراط

كسي كه داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميلخويش عوض مي كند. گوته

بيش از حد لازم مهربان باش . جکسون بروان

اهل بازار بر اين باور اشتباهند که فرهنگ را هممي شود با زمان بندي دگرگون ساخت !. ارد بزرگ

افسوس که جوان نمي داند وپير نمي تواند. محمدحجازي

چاپلوسي هم گوينده و هم شنونده رافاسد مي کند. ديلکارنگي

معني حيات را درزيبائي و قدرت اراده بايد جستجوکرد. ماکسيم گورکي

براي آنکه عمر طولاني باشد، بايد آهسته زندگيکنيم. سيسرون

شمشيري عليه مهرباني وجود ندارد. ضرب المثل ژاپني

وقتي ناگهان رخداد مهمي از درون ديوان سالاريکشور به رسانه ها کشيده مي شود ، نکته بسيار مهم تري از ديد همگان پنهان مي گردد .ارد بزرگ

رضايت وجدان تنها پس از انجام وظيفه است. اسمايلز

ارزش اخلاقي ، بسته به تعداد وظايفي است که انسانانجام مي دهد. مترلينگ

کسي داناست که مي داند هيچ نمي داند. ضرب المثلفلسطيني

سعادت ديگران ، بخشي مهم از خوشبختي ماست. رنان

با مردمان نيک معاشرت کن تا خودت هم يکي از آنانبه شمار روي. ژرژ هربرت

اهل سياست پاسخگو هستند ! البته تنها به پرسشهاييکه دوست دارند ! . ارد بزرگ

آن زنده که کاري نکند ، مرده به از اوست . ضربالمثل ايراني

با دلسوزي و احترام بيشتري نسبت به ديگران رفتاركنيد . آنتوني رابينز

هنگامي که منتظريد ديگران هيجان را به زندگي شمابازگردانند ، براي توليد عشق و شور و نشاط به آنان وابسته مي شويد و تماس خود رابا منبع عشق درون خود از دست مي دهيد . باربارا دي آنجليس

با تقوي و خوبي مي توان سعادت آفريد. زنون

مرور زمان به خودي خود بسياري از نگراني ها راازبين مي برد. ديل کارنگي

آدمهاي پليدي هستند که با زمان سنجي مناسب ، ازنگراني هاي همگاني بهره مي برند و خود را يک شبه رهايي بخش مردم مي خوانند . اردبزرگ

امکانپذير است که يک ميليون حقيقت را در مغزانباشت ولي هنوز بيسواد بود.آلک بورن

عصاره همه مهرباني ها را گرفتند و از آن مادر راساختند. کريستوفر مارلو

انسان در همان لحظه که تصميم مي گيرد آزاد باشد ؛آزاد است. ولترمردي که لبخند به صورت ندارد نبايد دکان باز کند.ضرب المثل چيني

وظيفه چيزي است که از ديگران انتظار انجامش راداريم.اسکاروايلد

هميشه آن که با شما هم آوا مي شود و سخن شما رابازگو مي کند نمي تواند هم انديش شما نيز باشد . ارد بزرگ

انديشه کنيد زيرا انديشه کردن مايه زنده دل بودنمردم است. ناپلئون

تعلل و عقب انداختن كارها، يكي از شايع ترينراههاي فرار از رنج است. آنتوني رابينز

هر چه بيشتر عشق بورزيد ديگران نيز مجوز آن راخواهند يافت تا عشق بيشتري به شما و نيز ديگران بورزند . باربارا دي آنجليس

کمر راه هم در برابر آرمان خواهي برآزندگان خواهدشکست . ارد بزرگ

از آهسته رفتن نترس ، از بي حرکت ايستادن بترس . مثلچيني

دوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسانتر است. باتلر

چه بسيار آدميان ناداني که مهرباني شايستگان رابر نمي تابند آنها در نهايت يا به بردگي تيزدندانان گرفتار آيند و يا چهره زشتتنهايي را آشکارا ببينند . ارد بزرگ

خنده کوتاهترين فاصله بين دو نفر است . ويکتورهوگو

دوستان را در خلوت توبيخ کن و در ملاءعام تحسين .اسکاروايلد

خود را در حالت تسلط بر حوادث ببينيد، بشنويد، واحساس كنيد. تا اينكه احساسي از اعتماد بصورت شرطي در شما بوجود آيد و يقين كنيدكه با اعتماد به نفس و قدرت مي توانيد با هر اتفاقي مقابله كنيد. آنتوني رابينز

تمامي روابط شما از عشق خواهد درخشيد . باربارادي آنجليس

تکرار مادر مهارت هاست . ديل کارنگي

نگاه مردان کهن ايستا نيست آنها دورانهاي آيندهرا نيز به خوبي مي بينند . ارد بزرگ

به زبانت اجازه نده قبل از انديشه ات به راه افتد.ناپلئون

تنها موسيقي مرا به شناسائي خداوند راهنمائي کرد.دوموسويه

بهترين انسان کسي است که در حق همه نيکي کند . کنفوسيوس

وظيفه اي را که از همه به شما نزديک تر است انجامدهيد. گوته

حاصل من از فضل فقط اين شدکه بر جهل خود دانا شوم.بقراط

تواناترين آدمها ، بيشتر زمانها خود را ناتوان مييابند . ارد بزرگ

آن کس که ارده و استقامت دارد، روي شکست نمي بيند.مترلينگ

بهترين وسيله براي جلب محبت ديگران ، نيکي درباره آنها ست. روسو

کمال هنر در نهان داشتن هنر است . کينتلين

رمز موفقيت در ثبات قدم نهفته است . بنجامين

از اشتباهات خود و ديگران عبرت بگير . بزرگمهرحکيم

آنچه رخ داده را بايد پذيرفت اما آنچه را روينداده ، مي توان به ميل خويش بنا نمود . ارد بزرگ

خطاهاي ديگران را، چون خطاي خويش ، تحمل کن. فنلن

تنها سکوت است که مي تواند ما را به معرفت برساند.رادها کريشنان

بزرگترين عيب آن است که از عيب خويش آگاه نباشيم .کارلايل

من بيش ازهر چيز ، اعتقاد دارم كه آنچه سرنوشت مارا تعيين مي كند ، شرايط زندگيمان نيست ، بلكه تصميمهاي ماست. آنتوني رابينز

هر شروع دوباره ، هر رشد و تحول دروني و هر تغييرمسيري که همواره از عشق و نياز و گرايش دروني آغاز شده باشد به سمت حقيقت ،خوشحالي ، خوشبختي و آزادي بيشتر است . باربارا دي آنجليس

کسي که آدم پيش رويش را آنگونه که هست نميبيند خيلي زود به مرز جدايي مي رسد . ارد بزرگ

نزديک ترين چيزها مرگ و دورترين چيزها آرزوهاست. سقراط

علم و دانش کليدي است که تمام درها باآن باز ميشوند. آناتول فرانس

براي اينکه دانش ملکه شود، تعليم کافي نيست ، عمللازم است. برنادشاو

استراحت خوب ، بهتر از غذاي خوب است . ويکتورپوشه

دنيا سراسر زيبائي وجمال است و ما کمتر متوجه آنهستيم. پاسکال

بزرگترين گمشده هاي ما در زندگي ، نزديکترين هابه ما هستند ! . ارد بزرگهرکس تاريخ بداند ، هم در گذشته زندگي مي کند وهم در حال . آلفرد روزنبرگ

راز سعادت در اين است که کاري که به تو واگذارشدهدوست بداري. هاکسلي

سند پاره ميشود، قول پاره نميشود. مثل آلماني

طبيعت درمقابل عهد وپيمان بشري بي اعتناست. جورجنيکولا

درميان ملکات ذهني حافظه بيش ازهمه مي شکفد و پيشا زهمه مي ميرد. کولتون

بسياري از ستيز ها ، برآيند دردها و گريه هايدوران خردسالي ست . ارد بزرگ

اگربه خاموش کردن آتش ميروي، لباس علفي برتن مکن .مثل چيني

بدتر از برترهم وجود دارد و آن انتظار بدتراست. ژيلبربرون

ثروت دانا ، همان علم و دانش اوست. پاسکال

هدف مدنيت ، رفاه و آسايش مردم است. بالزاک

کسي که ثروتي ندارد ، خود را دارد. فرانکلين

گفتاري که موجب گسستن همبستگي کشور گردد ، ريشهدر سخيفي انديشه گوينده آن دارد . ارد بزرگ

زياد زيستن تقريبا آرزوي همه مي باشد ولي خوبزيستن آرمان يک عده معدود. هيوز

از آن جا که جهان حقيقي وجود ندارد, به ضرورت هرباور و هر فرضي بر درستي نادرست است. فردريش نيچه

آنکه از دست روزگار به خشم مي آيد ، هر آنچهآموخته بيهوده بوده است .گريستن

در دنيا جاي كافي براي همه هست پس بجاي اينكه جايكسي را بگيري سعي كن جاي خودت را پيدا كني.چارلي چاپلين

راهي را که در زندگي برگزيده ايم مي تواند برآيندبازخورد کنش ديگران ، با ما باشد . پرسش آن که :
آيا ماخويشتن خويشتنيم ؟
و آيا همواره بايد پاسخگوي برخوردهاي بد ديگرانباشيم ؟
اين پرسش ها را که پاسخ گفتيم ! آزادي در مابارور مي شود وپس از آن ، آرماني بزرگ همچون عشق به ميهن درچشمه وجودمان جاري مي گردد . ارد بزرگ

اين كه چقدر زمان داري مهم نيست چگونه مي گذرانيمهم است. لينكلن

انسان هرگز حتي به مرگ هم تسليم نمي شود مگرزماني كه اراده اش ضعيف باشد. ادكارآلن پو

انسان نمي تواند به همه نيكي كند، ولي مي تواندنيكي را به همه نشان دهد. رولن

كلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا . ضرب المثلشرقي

زماني مي توانيد کسي را از راهي بازداريد کهابتدا هدفش را دگرگون ساخته باشيد . تا کسي هدفش دگرگون نگردد شما راه به جايينخواهيد برد . ارد بزرگ

كار ريشه هاي تلخ و ميوه شيرين دارد. ضرب المثل آلماني

نگارش انديشه ها، سرمايه آينده است. ضرب المثلاسپانيائي

به همه عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن، و بههيچكس بدي نكن. شكسپير

عجله مباح نيست مگر در سه کار : يکي آنکه دختر بهشوهر رود ، دوم آنکه ميت را زود دفن کنند ، و سوم آنکه طعام زود پيش مهمان برند .ويليامتن

چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتاركن. كانت

تنها راه ماندگاري هر مراوده دوستانه ايي ، رسيدنبه ساختار و انديشه يار پيش رويمان است . ارد بزرگ


براي پيشرفت و پيروزي سه چيز لازم است اول پشتكاردوم پشتكار، سوم پشتكار. لردآديبوري

كسي كه به جلوي رويش نگاه نمي كند عقب مي ماند. مثلاسپانيولي

كسي كه فقط به كمك چشم ديگران مي بيند گول ميخورد. مثل فرانسوي


تو از جسم و فکر تشکيل شده اي. قوانين مربوط بهجسم وضع مي شوند، اجرا مي شوند، پايان مي پذيرند، اما فکر ما مرز نمي شناسد. وينداير

همه كساني كه با تو مي خندند دوستان تو نيستند. مثلآلماني

آدمها را آنگونه بخواهيم که هستند نه آنگونه کهمي خواهيم . ارد بزرگ

ميراثي گران بهاتر از راستي و درستي نيست. شكسپير

اشخاصي را كه از فرصت هاي مناسب زندگي خود كمالاستفاده را مي برند خود ساخته مي گويند. توتل

ثروت و افتخاري كه از راه نامشروع به دست آمدهمانند ابري زودگذر است. كنفوسيوس

احساس عشق و صميميت رادر خود تقويت كنيد. اينعقيده جالب رادر كتابي خوانده ام كه ( هر گفتگو يا ارتباط، پاسخي است به محبت و يافريادي است براي كمك). آنتوني رابينز

هر انتخابي که مي کنيد به آن پايبند باشيد . باربارادي آنجليس

رويا پردازي که عملگرا هم باشد مي تواند سرچشمهدگرگوني هاي بسيار گردد . ارد بزرگ

آن نعمت نصيب ماست که قدرش را مي دانيم وگرنه ازصورت زيبا براي کور چه حاصل ؟. ويليام تن

اگر روزي به چيزي نيازمند شدي به ملک و مال وديگر اسباب حشمت و بزرگي خويش مناز . به کار و پيشه اي بپرداز که نامت سبک و ننگيننشود .بزرگمهر

انسان بايد والاترين آرمانهايش را دنبال کرده وهرلحظه به آنها عمل کند، چرا که آنچه شخص اينک انجام مي دهد بازگشتي مکرر در سراسرابديت خواهد داشت. فردريش نيچه

اگر تا کنون به نصف آرزوهايتان رسيده ايد ، بدونترديد زحمت شما دو برابر شده است . ايبسن

خوش بين باشيد اما خوش بين دير باور. ساموئلاسمايلز

آنکه مدام از کمبودها و ناراستي هاي زندگي خويشسخن مي گويد دوست خوبي براي تو نخواهد بود . ارد بزرگ

كسي كه از مرگ مي ترسد از زندگي لذت نتواند برد. اسپانيولي

زينت انسان در سه چيز است ؛ علم، محبت، آزادي. افلاطون

آنان كه به علم خود عمل نكنند مريض را مانند كهدوا دارد و به كار نبرد. ديمقراطيس

برآزندگان خواهند ساخت سرآيندگان از پس آن خواهندسرود و زمين آيندگان را بارور مي سازند . ارد بزرگ

دانشگاه تمام استعدادهاي افراد ، از جمله بياستعدادي آنها را آشکار مي کند . آنتوان چخوف

خوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم ، اما ميتوانيم اين حق را به خود دهيم که در آرزوي آن باشيم . آنتوان چخوف

افکار عمومي جايگاه آدمها را مشخص مي کنند نه بر تخت نشينان . ارد بزرگ

با مصلحت ديگران ازدواج كردن در جهنم زيستن است .شوپنهاور

افراطي ترين صورت هيچ انگاري مي تواند اين ديدگاهباشد که همه باورها ؛ همهء چيزي را حقيقي انگاشتن ها لزوما" به خطا مي روند ؛به اين علت ساده که هيچ دنياي واقعي در کار نيست . چنين است يک ظاهر دورنمايي کهاز درون ما سرچشمه گرفته است . فردريش نيچه

خوشبين اظهار ميدادر که ما در بهترين دنياي ممکنهبه سر مي بريم و بدبين بيمناک است که نکند سخن او راست باشد .برانچ کامل

خوشبختي توپي است که وقتي مي غلتد به دنبالش ميرويم و وقتي توقف مي کند به آن لگد مي زنيم . شاتو بريان

بد انديشان و بد کرداران خيلي زود در آتش افکار وکردار اشتباهشان خواهند سوخت . ارد بزرگ

هرگز نمى خواهم به واسطه محدوديت هايم، محدود شوم. باربارا استراسيند

اگر کسي نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکسته ميشود . بزرگمهر

خوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم ، اما ميتوانيم اين حق را به خود بدهيم که در آرزوي آن باشيم . آنتوان چخوف

اسرار شخص ، مانند زندانياني است که چون رها شوندتسلط بر آنها غير ممکن است . شوپنهاور

اگر توانايي عالمان ايران را از جهان علم گرفتهشود چيزي جز سياهي باقي نمي ماند . پور سينا

تنها مبارزه با ناراستي ها به ما ارزش داده و همزيستي با تباهي سرافکندگي به دنبال دارد . ارد بزرگ

وجود موانع ، تنهابه اين معني است كه بايد عزمخود را براي رسيدن به هدفهاي ارزشمند، جزمتر كنيد . آنتوني رابينز

به دنبال نکات مثبت و نقاط قوت ديگران باشيد تاآن ها را پيدا کنيد. آن گاه ديگر بيست دقيقه با او باشيد يا بيست سال تفاوتينخواهد داشت زماني را که در اين حال سپري کنيد ، با عشق سپري مي شود زيرا در تمامطول اين مدت شما در جست و جوي همين عشق بوديد و همين عشق بود که بدان دست مييافتيد . باربارا دي آنجليس

تنها علاج‌ عشق‌، ازدواج‌ است‌. بوخوالد

انسان همان چيزي است که باور دارد . آنتوان چخوف

از کدامين ستاره بر زمين افتاديم تا در اينجايکديگر را ملاقات کنيم.؟ . فردريش نيچه

آناني که به ناگهان رشد کرده اند همچون کسي اندکه بر تنابي باريک در حال گذر هستند . ارد بزرگ

گرز برزگ زندگي ممكن است سرم را بشكند اما گردنمرا خرد نمي كند. مثل چيني

كسي كه حرف مي زند مي كارد و آنكه گوش مي دهد درومي كند. مثل آرژانتيني

كسي كه خوب فكر مي كند لازم نيست زياد فكر كند. آلماني

تنبلي، آدمي را خيالپرست بار مي آورد. پوسه نه

زمان براي هيچ كس نه متوقف مي شود نه بر مي گرددونه اضافه مي شود . شيللر

آرامش اگر هميشگي باشد سستي و پلشتي در پي دارد .ارد بزرگ

اگر مي خواهي خوب باشي بايد اول معتقد باشي که بدهستي . اپيکتوس

هرگز درباره چيزي نگو آن را از دست داده ام ،بلکه فقط بگو آن را پس داده ام . اپيکتوس

كسي كه به پشتكار خود اعتماد دارد، ارزشي برايشانس قائل نيست. ژاپني

اگر مردم را به حال خود گذاشتي، تو را به حالخودت خواهند گذاشت. توماس مان

آزادي در بي آرزوئي است. بودا

مي گويند رسيدن به آرامش هدف است بايد گفت آرامشتختگاه نوک کوه است آيا کوهنورد هميشه بر آن خواهد ماند ؟ بيشتر زمان زندگي او درپايه و دامنه کوه مي گذرد به اميد رسيدن به آرامشي اندک و دوباره نهيب دل ودلدادگي به فرازي ديگر . ارد بزرگدر عالم دو چيز از همه زيباتر است : آسمانيپرستاره و وجداني آسوده. كانت

اگر پرسند کيستي بايد هنرهاي خويش را بشماري . بزرگمهر

هيچ كس به اندازه ابلهي كه زبانش را نگه مي داردبه يك مرد عاقل شباهت ندارد. سنت فرانسيس

تپه اي وجود ندارد كه سراشيبي نداشته باشد. مثلاسكاتلندي

كسي كه شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگي بهمقصود نخواهد رسيد. محمدعلي كلي

آنانيکه هميشه در آرامش هستند لاابالي ترينآدمهايند . ارد بزرگ

سایت :
http://www.tak3da.ir/ftopicp-352730.html

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر